Firster.com
เปลี่ยนภาษา
FIRSTERNEOLUTION

NEOLUTION

นีโอลูชั่น อีสปอร์ต เริ่มก่อตั้งในปี 2011 เป็นสโมสรกีฬา อิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกว่า “E-Sport” ซึ่งก่อตั้งโดย บริษัท นีโอลูชั่น เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อ ผลักดันวงการกีฬา อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย ให้มีความเป็นมืออาชีพ และสร้างวินัยในการเล่นเกมส์ให้ สังคมไทยยอมรับและมองการเล่นเกมส์ ให้เป็นไปในทางบวก โดย นีโอลูชั่น อีสปอร์ต เริ่มจดทะเบียนเป็นบริษัท เมื่อปี 2012 โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท นีโอลูชั่น อีสปอร์ต จำกัด” ( Neolution E-Sport Co.,ltd )
1 - 19 of 19 Items
Newest

Filter

Category
1 - 19 of 19 Items

About FIRSTER

Call Center Business Hour

Monday – Friday 09:00 AM — 06:00 PM (Except weekend and holiday)

Shop BEAUTY

Follow Us
© 2020 www.firster.comTerms and ConditionsPrivacy Policy